Konkurs

 REGULAMIN KONKURSU „CO OZNACZA DLA MNIE POLSKOŚĆ”

 

§1
Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały przedstawione poniżej znaczenie:

a) Organizator – podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej;

b) Praca - oryginalny esej  napisany przez Uczestnika na potrzeby Konkursu na temat „Co  oznacza dla mnie polskość”;

c) Konkurs – konkurs dla Uczestników, polegający na napisaniu przez nich Pracy i przesłaniu jej do Organizatora drogą elektroniczną. Spośród Prac nadesłanych przez Uczestników wybrana zostanie przez Organizatora jedna zwycięska. Autorowi zwycięskiej Pracy przyznana zostanie nagroda pieniężna.

d) Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania określone w Regulaminie;

e) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

§2
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 228, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079261, REGON 004311429, NIP 728-013-21-71, posiadająca kapitał zakładowy 56 496 091,20 ZŁ, wpłacony w całości, adres strony internetowej www.prochnik.pl.

2. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie od 21.11.2013 do 05.05.2014, przy czym pracę można przesyłać wyłącznie do dnia 30.04.2014

3. Organizator odpowiedzialny jest za:

a) przeprowadzenie Konkursu w tym powołanie Komisji Konkursowej,

b) dokonanie wyboru najlepszej, zdaniem Organizatora, spośród Prac,

c) przekazanie nagrody wybranemu Uczestnikowi;

d) zapewnienie dostępności Regulaminu;

e) obsługę reklamacji w ramach Konkursu;

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu.

5. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie z terenu Unii Europejskiej.

 

§3
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Konkursie
 

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Konkursie są wszystkie osoby które ukończyły 13 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych, mające adres zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, które zaakceptują niniejszy Regulamin. W przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, udział  takiej osoby w Konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

2. Osobami uprawnionym do brania udziału w Konkursie nie mogą być ani pracownicy Organizatora, ani członkowie najbliższej rodziny tych pracowników.

 

§4
Opis przebiegu Konkursu
 

1. Praca musi być Pracą oryginalną, to jest napisaną przez Uczestnika i dotychczas nie rozpowszechnioną.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Pracy, w szczególności jest odpowiedzialny za to, że Praca jest oryginalna i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Pracą musi zostać zapisana w jednym z następujących formatów:  .doc, .docx, .rtf lub .odt.

4. Praca musi zostać przesłana elektronicznie, na adres polskosc@prochnik.pl.

5. Spośród przesłanych prac, Komisja Konkursowa dokonana wyboru najlepszej zdaniem Organizatora.

6. Zwycięskiemu autorowi Pracy przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN.

7. Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na wykorzystanie Prac na potrzeby Konkursu, a  Praca zwycięska może zostać wykorzystywana przez Organizatora w dowolny sposób na potrzeby prowadzonej działalności, w tym w celach marketingowych.

8. Uprawnienia Organizatora o których mowa powyżej obejmują w szczególności rozpowszechnianie zwycięskiej Pracy w dowolnie wybrany sposób, w tym także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także w postaci skrótów lub opracowań. Upoważnienia, o których mowa powyżej są udzielane na okres 5 lat, a następnie na czas nieokreślony.

9. Ponadto Organizator nabywa prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku zwycięskiego Uczestnika, który zostanie utrwalony na zdjęciach i filmach w trakcie wręczania nagrody w Konkursie,  w zakresie działań promocyjnych  i reklamowych Organizatora, w tym umieszczenia tego wizerunku w materiałach, broszurach, opracowaniach lub folderach tp., we wszelkich materiałach i opracowaniach powstałych w okresie 5 lat od daty zakończenia Konkursu, przy czym uprawnienie to przedłuża się następnie na czas nieokreślony.

10. Organizator ma prawo dowolnego wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku zwycięskiego  Uczestnika, z tym że zobowiązuje się do rozpowszechniania wizerunku w sposób nienaruszający dobrych obyczajów oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami działalności reklamowej.

11. Rozpowszechnianie wizerunku jest dopuszczalne w dowolnie wybrany sposób, w tym także w ramach sieci Internet lub w innych mediach publicznych. Organizator będzie upoważniony do zestawienia wizerunku zwycięskiego Uczestnika z wizerunkiem innej osoby lub osób oraz z logo Organizatora.

 

§5
Zasady uczestniczenia w Konkursie

1. Udział w Konkursie opiera się na następujących zasadach:

a) przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem;

b) Uczestnik przesyłając Pracę zezwala na przesyłanie mu informacji związanych z Konkursem. Korespondencja będzie przesyłana na podany adres poczty elektronicznej lub w razie potrzeby na podany nr telefonu;

c) praw związanych z udziałem w Konkursie, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie może przenosić na osoby trzecie;

d) cała komunikacja pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami dotycząca przebiegu Konkursu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w razie potrzeby telefonicznie.

e) Wypełnienie formularza Konkursu i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, stanowi potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora korespondencji, o której mowa w niniejszym Regulaminie;

2. Nagroda zostanie wręczona przez Organizatora w jego siedzibie, po uprzednim poinformowaniu zwycięskiego Uczestnika o terminie uroczystości.

 

§6
Postępowania reklamacyjne

 

Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: polskosc@prochnik.pl

1. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

2. Reklamacje można wnosić do 14 dni od zakończenia Konkursu. O dacie złożenia reklamacji decyduje data nadania zgłoszenia reklamacji.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Organizator dołoży należytej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 7 (siedmiu) dni od ich otrzymania.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w jej treści.

6. Postępowanie reklamacyjnie nie wyłącza w żaden sposób innych uprawnień Uczestnika wynikających z przepisów prawa.

 

§7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, bez podania przyczyny. W tym celu powinien przekazać stosowne oświadczenie Organizatorowi.

2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. Uczestnik wyraża zgodę na ich użycie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osób Uczestników i osób otrzymujących nagrody są gromadzone tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagrody i wypełnienia obowiązków prawnych z tym związanych.

4. Program prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest loterią  rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

5. Podatek od nagród w Konkursie zostanie pobrany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie prochnik.pl oraz w siedzibie organizatora.