WZA

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 maja 2013r.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Próchnik Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395,art. 399 § 1, art.4021, art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 10.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjecie porządku obrad.
 6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2012 oraz z oceny
 10. wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
 11. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 12. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 13. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
 14. Podjecie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
 15. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: Liczba akcji: 282 480 456 Liczba głosów: 282 480 456

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: