Regulamin sklepu Próchnik


Spis treści

 1. Definicje
 2. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
 3. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług
 4. Newsletter
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży
 6. Przedsprzedaż
 7. Ceny/Promocje
 8. Płatności
 9. Czas realizacji Zamówienia
 10. Odstąpienie od umowy
 11. Postępowanie reklamacyjne/odpowiedzialność
 12. Obsługa Klienta
 13. Licencja
 14. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług oraz zmiana Regulaminu
 15. Postanowienia końcowe
 16. Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

Chroniony Przedsiębiorca - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

BOK - telefoniczne Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

Klient – osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną: osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą Spółka zawarła Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży;

Kodeks cywilny - akt prawny, który systematyzuje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta/Klienta – Usługa Elektroniczna w postaci przestrzeni udostępnianej Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

Koszyk - Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku gdy po dodaniu Towaru do Koszyka Cena Towaru ulegnie zmianie, Cena zostanie zaktualizowana w formularzu Zamówienia;

Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

Newsletter - Usługa Elektroniczna Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

Przedsiębiorca - Klient, niebędący Konsumentem lub Chronionym Przedsiębiorcą, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

Przedsiębiorca - Klient, niebędący Konsumentem lub Chronionym Przedsiębiorcą, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: www.prochnik.pl;

Sprzedawca/Spółka - G8 S.A. z siedzibą w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000296761; NIP: 8151747126; REGON: 180286590; BDO: 000031512; wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł, wpłacony w całości; adres e-mail: bok@prochnik.pl; numer telefonu: +48 17 250 85 00 (opłata za połączenie telefoniczne jest zgodna z cennikiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient);

Towar - rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie Towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;

Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach):, Firefox 111.0.1 , Google Chrome 111.0.5563.111 , Safari 16 , obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, numer telefonu, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu; W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć kilka ofert zakupu Towaru;

 

 1. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Towarów. Akceptacja Regulaminu może okazać się konieczna także w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 4. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Sprzedawca dokłada starań, aby nie miało to wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych. Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.
 5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Sprzedawca oraz Klient są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.

 

 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto Klienta;
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. Newsletter;
  6. opcja „Szukaj”, która pozwala na wyszukiwanie Towaru po wpisanych frazach w Sklepie przez Klienta;
  7. widżet chatu i "zostaw wiadomość";
  8. Wirtualny stylista.
 1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży;
  3. umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.
 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta,(ii) akceptacji Regulaminu, oraz (iii) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Umowa o Świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Spółkę Usług Elektronicznych dobrowolne i bezpłatne. Konto świadczone jest przez czas nieoznaczony.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta;
  3. korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  8. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.
 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. 
 2. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usługi Elektronicznej z Umową o Świadczenie Usług – Klient zobowiązany jest współpracować ze Spółką w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi Elektronicznej z Umową o Świadczenie Usług wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Umową o Świadczenie Usług, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Newsletter
 1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w dedykowanym polu w ramach Sklepu albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach Konta. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta.
 3. Za zapisanie się do Newslettera można otrzymać zniżkę w wysokości wskazanej podczas zapisu do Newslettera. W celu skorzystania z rabatu należy dokonać zakupu na kwotę minimum 499 zł oraz wpisać w Koszyku, przy realizacji Zamówienia kod rabatowy otrzymany w mailu (nie ma możliwości zakupu z kodem rabatowym Kart Podarunkowych, wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce nie jest możliwa, nie można łączyć kodu rabatowego z innymi promocjami, każdy Klient może otrzymać tylko jeden kod rabatowy).

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży
 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  2. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze), ze względów technicznych, w ramach jednego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, nie można zamówić więcej niż 20 sztuk Towaru/Towarów łącznie bądź kilku Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 10 000 złotych, przez tego samego Klienta, w przeciągu 31 dni kalendarzowych – jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie przekraczające wartości wskazane w niniejszym punkcie, powinien skontaktować się z BOK;
  3. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;
  4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
  5. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę”) W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu;
  6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
  7. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
  8. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji Zamówienia. Następnie, Sklep wysyła do Klienta wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta) bądź informacją o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji (brak przyjęcia przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta). Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji). Klient w taki przypadku otrzymuje wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz wiadomość z dokumentem sprzedaży dotyczącym zawartej Umowy Sprzedaży..
 2. Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej. Sprzedawca wystawia w Sklepie faktury w postaci elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, winien złożyć taką dyspozycję pracownikowi BOK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Sklep Internetowy G8 S.A., ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut lub na adres e-mail: bok@prochnik.pl.
 1. Przedsprzedaż
 1. Sprzedawca może okresowo umożliwiać Klientom rezerwację Towaru zanim pojawi się on w regularnej sprzedaży (przedsprzedaż).
 2. Szczegółowe warunki zawierania umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie zawierać odrębny regulamin.

 

 1. Ceny / Promocje
  1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.
  2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
  3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
  4. Regulamin promocji -15% na wybrane płaszcze. 

 1. Płatności
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.  
 2. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposób dostawy. Dostępne metody płatności mogą się także zmieniać w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług płatniczych. 
 3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. BOK może skontaktować się z Klientem celem powiadomienia go o konieczności uiszczenia płatności w związku z taką Umową Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, po upływie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku, gdy Klient wybrał płatności za pobraniem, jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze Towaru. Odmowa odbioru Towaru lub odmowa uiszczenia płatności, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Niniejszy ustęp nie dotyczy Towarów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność „z góry” i ją uiścił, brak odbioru Towaru w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Towaru. Niniejszy ustęp nie dotyczy Towarów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 1. Czas realizacji Zamówienia
 1. Dostępne formy dostawy Towaru są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru oraz w zakładce https://prochnik.pl/dostawa-i-platnosc.html.
 3. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 4. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.
 5. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.
 6. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 30 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji lub w Sklepie - dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w tym: (i)  o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (ii) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (iv) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (v) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami; lub (vi) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Spółka rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Spółka przekazała Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od takiej umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży / ew. innej umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość. W szczególności Konsument może:
  1. wysłać na adres: G8 S.A., ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut; pisemne oświadczenie o odstąpieniu;
  2. poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem BOK (e-mail: bok@prochnik.pl; tel. +48 17 250 85 00);
  3. skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu lub może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, zawartego w załączniku numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta;
  4. złożyć takie oświadczenie w wykorzystaniem elektronicznego formularza zwrotu, który jest dostępny pod adresem: https://www.prochnik.pl/zwroty
 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części. W przypadku innych umów zawartych na odległość bieg terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej umowy.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej umowy zawartej na odległość.
 4. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. Konsument zwraca Towar Sprzedawcy lub przekazuje osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: G8 S.A., ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut.
 11. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru.
 12. Postanowienia punktu X Regulaminu stosuje się odpowiednio do Chronionych Przedsiębiorców.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne / odpowiedzialność
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, są określone w przepisach rozdziału 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru w szczególności korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu, na piśmie (na adres: G8 S.A., ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut) albo za pośrednictwem BOK (e-mail: bok@prochnik.pl; tel. +48 17 250 85 00), lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 3. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk potwierdzający operację za pomocą karty płatniczej itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, a w przypadku Konsumenta - nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Konsumenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji, uważa się, że uznał taką reklamację za zasadną.
 5. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Chronionego Przedsiębiorcę (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany, gdy Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca żąda naprawy; lub
  2. naprawy, gdy Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca żąda wymiany; lub
  3. gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku odmowy, Konsumentowi lub Chronionemu Przedsiębiorcy przysługują uprawnienia wskazane w ust. 8 poniżej.
 1. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz niedogodności dla Konsumenta lub Chronionego Przedsiębiorcy powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Chronionego Przedsiębiorcę o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych dla niego niedogodności, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 3. Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z ust. 5 lit. c powyżej;
  2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z ust. 7 powyżej;
  3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 2. Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta lub Chronionego Przedsiębiorcę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. X Regulaminu.
 3. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Chronionego Przedsiębiorcę wraz Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Chronionemu Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Chronionego Przedsiębiorcy o obniżeniu Ceny.
 2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Chronionemu Przedsiębiorcy Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Chronionemu Przedsiębiorcy.
 4. Jeżeli Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj.:
  1. w zakresie przydatności do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju Towarów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. w zakresie występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla tego rodzaju Towarów, których Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Towaru i publiczne zapewnienie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 2 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
  3. jeżeli jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Chronionemu Przedsiębiorcy przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;
  4. dostarczenia Towaru z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Chroniony Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, o której mowa w pkt XI niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje związane ze Usługami Elektronicznymi świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, można składać w szczególności za pośrednictwem BOK (e-mail: bok@prochnik.pl; tel. 17 250 85 00). W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. informacje o Usłudze Elektronicznej, numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, datę skorzystania z Usługi Elektronicznej, imię i nazwisko oraz dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania Konsumenta do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości Ceny określonej w ostatniej Umowie Sprzedaży zawartej z danym Przedsiębiorcą.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356);
  2. wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.
  4. zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

 1. Obsługa Klienta
 1. Sprzedawca prowadzi BOK, z którym można skontaktować się poprzez: (i) adres e-mail: bok@prochnik.pl; lub (ii) numer telefonu: +48 17 250 85 00.
 2. BOK telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności oraz statusu Zamówień, w dni robocze: tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
 3. Koszt połączenia z BOK wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego, z którego korzysta Klient.
 4. W celach dowodowych, a także w związku z przedstawianiem przez Klienta różnych oświadczeń woli lub wiedzy względem Sprzedawcy za pośrednictwem BOK, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Sprzedawcę, o czym Klient jest uprzednio informowany. Korzystanie z usług telefonicznych BOK jest uwarunkowane wyrażeniem przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy.
 5. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.

 

 1. Licencja
 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata, przez okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych, na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 

 1. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług oraz zmiana Regulaminu
 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
  1. pisemnej na adres: G8 S.A., ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut;
  2. wiadomości e-mail na adres bok@prochnik.pl;
 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług świadczonych na podstawie Regulaminu spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 1. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt III ust. 5 lit. a), c), d), e), g), h) Regulaminu.
 3. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.
 4. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług na podstawie Regulaminu spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 1. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Wersja Regulaminu z dnia 01.09.2023.
 2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą - zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 5. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usług Elektronicznych, z uzasadnionych przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii) lub z przyczyn określonych w pkt. XIV ust. 7 lit. a), b) i c) powyżej, jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokłada starań, aby zapewnić środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony, a także sporządzić jego wydruk.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.

 

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy: Pobierz formularz.